התפלגות השקעות

קרה"ש אקדמאים – מסלול כללי

מסלול כללי אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 22.39%
מניות וני"ע סחירים אחרים 37.04%
פקדונות והלוואות 0.09%
אג"ח קונצרניות סחירות 34.09%
מזומנים ושווי מזומנים 4.47%
השקעות אחרות 1.92%
סה"כ נכסים 100.00%
3,095,646 אלפי ש"ח

קרה"ש אקדמאים – מסלול אג"ח

מסלול אג"ח אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 74.57%
מניות וני"ע סחירים אחרים 0.00%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 21.55%
מזומנים ושווי מזומנים 3.78%
השקעות אחרות 0.10%
סה"כ נכסים 100%
86,047 אלפי ש"ח

קרה"ש אקדמאים – מסלול מניות

מסלול מניות אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 0.00%
מניות וני"ע סחירים אחרים 88.63%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 1.57%
מזומנים ושווי מזומנים 5.04%
השקעות אחרות 4.76%
סה"כ נכסים 100%
24,418 אלפי ש"ח