התפלגות השקעות

קרה"ש אקדמאים – מסלול כללי

מסלול כללי אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 21.89%
מניות וני"ע סחירים אחרים 36.65%
פקדונות והלוואות 0.10%
אג"ח קונצרניות סחירות 34.05%
מזומנים ושווי מזומנים 5.32%
השקעות אחרות 1.99%
סה"כ נכסים 100.00%
3,137,366 אלפי ש"ח

קרה"ש אקדמאים – מסלול אג"ח

מסלול אג"ח אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 72.51%
מניות וני"ע סחירים אחרים 0.00%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 22.96%
מזומנים ושווי מזומנים 4.54%
השקעות אחרות 0.02%-
סה"כ נכסים 100%
88,456 אלפי ש"ח

קרה"ש אקדמאים – מסלול מניות

מסלול מניות אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 0.00%
מניות וני"ע סחירים אחרים 87.36%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 1.38%
מזומנים ושווי מזומנים 10.88%
השקעות אחרות 0.38%
סה"כ נכסים 100%
24,249 אלפי ש"ח